Regulamin Club 27 Bowling & Bilard


I. Część ogólna

 

1. Osoby chcące przebywać na terenie klubu oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.


2. Klub czynny jest od poniedziałku do niedzieli.


3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.


4. Każdy użytkownik klubu zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.


5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.


6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:

- wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

-przebywania zwierząt,

- wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.


7. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.


8. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.


9. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.


10. Teren klubu jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności  w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. (Monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników)

 

11. Po godzinie 20.00 w klubie moga przebywać osoby powyżej 20 roku życia

 

12.  Osoby biorące udział w imprezach klubowych  wyrażają zgode na nieodpłatne przetwarzanie ich wizerunku na potrzeby marketingowe klubu.Zgoda obejmuje również rozpowrzechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach reportaży oraz fotorelacji dotyczących imprez.

 

II. Zasady korzystania z kręgielni

 

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.


2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.


3. Gracz może rzucać tylko jedną kulą. Kulanie dwoma kulami może spowodować awarię maszyny. 


4. Podczas gry na torze może przebywać tylko jeden gracz, pozostali zawodnicy przebywają w tym czasie poza rozbiegiem. 


5. Kule przeznaczone do gry w bowling, powinny znajdować się na podajnikach. 


6. Kule należy toczyć. Zabrania się używania kul do celów innych niż gra, w szczególności rzucania nimi oraz odkładania poza wyznaczone miejsce. 

 
7. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata.


8. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:- wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,

- wchodzenia na elementy konstrukcyjne,

- dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,

- wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,- wchodzenia na tory w miejscach do tego nie przystosowanych,

- spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,

- niszczenia wyposażenia, urządzeń i zieleni,- wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,

- nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.


9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby. 


10. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie klubu.


11. Opiekun grupy po wejściu na teren klubui zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.


12. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze     swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Club 27 Bowling & Bilard nie ponosi odpowiedzialności.


13. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi klubu.


14. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.


15. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

 

III. Odpowiedzialność i kary

 

1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia. 


2. Club 27 Bowling & Bilard nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu.


3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel klubu można odebrać w Biurze obiektu.


4. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu  Club 27 Bowling & Bilard nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.


5. W przypadku oddania przez gracza rzutu w pług gracz ponosi odpowiedzialność karną w wysokości 100 zł.


6. Club 27 Bowling & Bilard nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

 

IV. Rezerwacja torów bowlingowych

 

1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.


2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach. 


3. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).


4. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.


5. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji. 


6. Club 27 Bowling & Bilard nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.